Vi ønsker oss barnekor!

Lura kirke har egnede lokaler både til kirkelige handlinger og til menighetsaktiviteter. Mange aktiviteter for spesielt ungdom og voksne. Menigheten er likevel preget av laber oppslutning om gudstjenesten. Hovedtyngden av de som møter til gudstjeneste er aldersgruppen fra 50 år.

Menigheten trenger, og har et sterkt ønske om, en oppblomstring både av aktivitetene som er i gang og nye tiltak, spesielt rettet mot småbarn og foreldre slik at flere av de som bor i menigheten kan aktiviseres og ha kirken som sitt åndelige hjem.

De ledige setene søndag formiddag må fylles.

Menigheten ønsker å satse på tiltak som på lang sikt vil legge grunnlaget for et utvidet stabilt og bredt menighetsarbeid.

Aktiviteter må løftes opp til et nivå som både kirken og bydelen trenger.

Seriøs satsing på barnekor må ha høy prioritet.

For å markere kirken som en åndelig miljø- og kulturfaktor i bydelen, er det nødvendig med en storsatsing på barnekor.

Opplegget vil fungere som en korskole.

Hva vi har:

Instrumentale kvaliteter: Et godt orgel, flygel i kirkerommet, piano i kirkestuen og piano i kjeller.

Svært gode akustiske forhold. Gode lysforhold. Godt lydutstyr.

Godt egnede lokaliteter til øvelser og opptredener.

Kor: Kirkekor med 35 medlemmer. Babysang. Ingen andre kortilbud.

Barna og de unge er en viktig del av menigheten, og det er de som skal videreføre kirkens budskap til nye generasjoner.

En storsatsing på korskole betyr at vi tar barna på alvor. Det finnes ingen annen aktivitet for barn som bidrar så tett til gudstjenesten som barnekor.

Opplæring

 • Barnekoret er en naturlig del av trosopplæringen.
  • Barna vil ukentlig arbeide med kirkeårets tekster og farger, salmer og liturgi.
  • Barna vil ukentlig forberede deltakelse ved gudstjenesten (f. eks 1 søndag i mnd).
  • Barna vil delta på menighetsarrangement og kirkekonserter.
 • Barnekoret får musikkopplæring.
  • Notelære og stemmebruk.
  • Periodevis instrumentalopplæring (eks. piano, orgel, blokkfløyte).
  • Med skolering vil både kvaliteten og interessen vokse.
 • Det sosiale aspekt
  • Legge stor vekt på miljøet i koret – sosial trening
  • Etablere venner i koret
  • Korøvelsene skal fungere sosialt
  • Fadderordning – De eldste barna er faddere for de yngste
 • Barna får ansvar
  • Hver enkel får faste praktiske oppgaver i koret
  • Musikalske utfordringer til den enkelte
  • Pliktig frammøte til øvelser og opptredener
  • Utvikle flere unge til å være hjelpedirigenter / hjelpeledere i koret

Ringvirkninger

Foreldre og familien rundt vil ellers være til stede på høymesser,

konserter, menighetstilstelninger og andre aktiviteter.

 • Barnas koraktivitet bidrar foreldre til hyppigere kirkebesøk.
 • Dugnader for koret der foreldre / familie blir engasjert

På den måten kan det komme opp nye frivillige medarbeidere i menigheten.

 • I foreldreflokken kan det finnes nye sangere til Lura kirkekor
 • Foreldre er talerør for korvirksomheten utad.
 • Foreldres engasjement stimulerer barnas interesse for korsang.

Organisering

Dersom dette skal lykkes er det flere faktorer å ta hensyn til:

 • Forberedelsene må starte tidlig og gjøres grundig, slik at konseptet er på plass ved oppstart.
 • Det første som må etableres er et team av frivillige og medhjelpere, både musikalsk, sosialt og administrativt.
 • Det fastsettes årskontingent – noe som er nødvendig bl a for å bli medlem i barne- og ungdomsorganisasjonen «Ung kirkesang».
 • Hvor ofte har koret øvelse, og hvor lenge?
 • Valg av styre
 • Aktivitetsprogram

Opprettelse av korlederstilling fra høst 2022

For at vår satsing skal gjennomføres, er det nødvendig å opprette en korlederstilling.
Foreløpig har kantor en del av sin stilling som korleder og har ansvaret for kirkekoret. Kantors kapasitet til ytterligere ledelse av kor på et slikt nivå er begrenset, men han vil bidra som akkompagnatør for korskolen.

Det er derfor nødvendig med en 20% stilling som barnekorleder / musikalsk leder av korskolen, tilfredsstillende kvaliteter innen musikk og pedagogikk. Erfaring og menighetsbakgrunn er en viktig faktor, og vedkommende må være glad i gudstjenesten.

Estimert kostnad for denne stillingen inkludert materiell er kr. 154 000,- pr. år. Dette vil bli finansiert ved salg av gavebrev, diverse støtteordninger, overskudd fra kulturarrangementer etc. For å få dette til er vi avhengig av at enkeltpersoner både på kortere og lengre sikt er med å bidrar økonomisk til dette. Har du spørsmål eller ønsker å bidra ta kontakt med Viggo Fagerjord – vf244@kirken.no – 474 78 582