Bypresten

Bypresten arbeider blant rusavhengige i Sandnes og forebyggende arbeid i videregående skole, ut fra kjerneverdiene tid til å lytte, vilje til å hjelpe og tro på endring.

Byprestene har sitt hovedfokus på mennesker som sliter med rusproblematikk, på kontakt og oppfølging, med samtaler, ulike aktiviteter, og praktisk hjelp. Vi jobber også forebyggende blant elever på Gand og Vågen videregående skole.
Noen ansvarsområder er fordelt:

Øyvind Justnes Andersen er ledende byprest og har et særskilt ansvar for å skaffe økonomiske midler til virksomheten. I tillegg til oppsøkende arbeid i miljøet og koordinator av praktisk støtte vi tilbyr. Øyvind besøker også menigheter, lag og foreninger og forteller om arbeidet og deltar på hverdagsmessene hver onsdag.

Hedvig C. Karlsen har hovedansvar for oppfølging av kvinnene i rusmiljøet, pedagogisk ansvarlig for undervisningsopplegg, fasilitør til matlagingen på Bare for Løye på Gand videregående skole, i tillegg til ansvar for profilering i sosiale medier og på nettsiden.

Frode Helvig leder Alpha-kurs, oppsøkende og forebyggende arbeid blant elever på Vågen og Gand videregående skoler. Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av fysisk aktivitet på Bare for Løye på Gand videregående skole, i tillegg til teologisk og informativ formidling om vårt arbeid både på hverdagsmesser og på besøk ute i menighetene.

Byprestens virksomhet kan deles inn i 8 kjerneområder:

  • Oppsøkende virksomhet – Benken på Ruten, gatene i Sandnes, hjemmebesøk, sykehus, behandlingssteder, fengsel og andre steder der rusavhengige er å finne.
  • Inviterende virksomhet – Døra til kontoret står som regel oppe og kaffekannen er (nesten) alltid full. Det inviteres inn til både avtalte og spontane samtaler hos oss. 
  • Praktisk støtte – flyttehjelp, transport, rydding, og følge og være bisitter for rusavhengige som skal i møte med f.eks. lege, bank, politi, NAV osv.  
  • Samtaler – byprestene har taushetsplikt, er tilgjengelige, og tilbyr et trygt og fordomsfritt rom for den gode -og ofte sårbare- samtalen.
  • Samtalegrupper –  mange i rusmiljøet bærer på ulike tapsopplevelser og sorg. Samtalegruppene gir en anledning til å sette ord på og dele med hverandre.
  • Utflukter og aktiviteter – kjedsomhet er et vanlig problem i rusmiljøet. Turer og aktiviteter som byprestene jevnlig tilbyr gir både opplevelser og fellesskap.
  • Hverdagsmesser og retreater – i likhet med folk flest har mange rusavhengige også åndelige behov, og det er mye tro i rusmiljøet. Byprestene tilbyr arenaer der troen kan komme til uttrykk og leves ut.

Nysatsing på ungdom
Fra og med høsten 2021 har Bypresten valgt å utvide arbeidet til også å gjelde ungdom. Frode og Karine skal etablere et samtaletilbud på de to videregående skolene Vågen og Gand. Målet er å tilby elevene et samtaletilbud hvor smått og stort kan tas opp – ikke bare rusrelaterte temaer. Vi ønsker å være en rusforebyggende instans med fokus på livsmestring.